Politika privatnosti

Opće informacije

Hvala Vam što ste posjetili našu web stranicu. U hotelu MERIDIJAN 16 našim gostima pristupamo s posebnom pažnjom kako bi Vam pružili vrhunsku uslugu i ispunili sva Vaša očekivanja.

S obzirom na važnost privatnosti i prava na privatnost, hotel MERIDIJAN 16 obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) i nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN br. 42/2018).

Ovom Politikom privatnosti želimo Vas informirati koje osobne podatke od Vas prikupljamo na ovoj web stranici, putem pisane ili usmene komunikacije te prilikom posjeta našem hotelu, u koju svrhu, kako s njima postupamo, tko im ima pristup, tko ih obrađuje, kome ih otkriva i u koje svrhe, na koji vremenski period ih čuvamo, kako ih osiguravamo od neovlaštenog pristupa te o pravima koja imate vezano za zaštitu osobnih podataka.
Ovom Politikom privatnosti uređuje se obrada i način postupanja s osobnim podacima koje nam pružite putem kontakt obrasca, rezervacijskog ili drugog obrasca ili osobnim kontaktom.

 

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je:

16. MERIDIJAN d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 241, OIB: 91429672003.

Kontakt podaci voditelja obrade:
- pisanim putem: 16. MERIDIJAN d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 241, ili
- e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ispunjavanjem kontakt obrasca i/ili obrasca za rezervaciju na web stranici, dakle, davanjem osobnih podataka, poput imena, e-mail adrese, broja telefona i dr., jamčite da su podaci koje ste naveli točni te da ste upoznati i suglasni s odredbama ove Politike privatnosti.

16. MERIDIJAN d.o.o. jamči posjetiteljima i gostima hotela da svi osobni podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

16. MERIDIJAN d.o.o. primjenjuje potrebne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi odgovora na vaš upit, statističke svrhe, rezervacije, osiguranja pružanja i plaćanja usluge, i u druge, niže navedene svrhe, a sve temeljem zakonskih obveza i/ili iz razloga nužnosti za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Podaci o kreditnoj kartici koje nam date upotrebljavaju se isključivo kao sredstvo osiguranja plaćanja rezerviranih usluga i štitimo ih isto kao i Vaše druge osobne podatke, sukladno Uredbi i nacionalnom zakonodavstvu. Poslije uredno pružene i plaćene usluge ti se podaci više ne upotrebljavaju bez Vaše izričite suglasnosti.
Ukoliko Vas želimo kontaktirati bilo kojim putem glede promotivnih ponuda i usluga, od Vas ćemo za to zatražiti privolu.
Osobni podaci koje prikupljamo, obrađujemo i otkrivamo, a koje uređuje i obuhvaća naša

Politika privatnosti su:
1. ime i prezime
2. spol
3. datum rođenja
4. država prebivališta
5. mjesto prebivališta
6. vrsta identifikacijskog dokumenta
7. broj identifikacijskog dokumenta
8. vrijeme dolaska/odlaska
9. država rođenja
10. e-mail adresa
11. broj telefona

Ova Politika privatnosti ne odnosi se na našu obradu osobnih podatka u ime i na temelju uputa treće strane, kao što su tvrtke koje organiziraju ili nude pakete putničkih aranžmana i drugih davatelja usluga koji zakonski imaju pravo s nama dijeliti Vaše osobne podatke.

 

Značenja pojedinih izraza

Politika privatnosti hotela MERIDIJAN 16 temelji se na izrazima iz Uredbe. Sastavljena je tako da bude jasna i razumljiva javnosti i našim gostima. Kako bi se to osiguralo, prvenstveno želimo objasniti izraze koji se koriste.

 • Osobni podaci

Osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”). Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 • Obrada

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 • Ograničavanje obrade

Ograničavanje obrade znači označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • Izrada profila

Izrada profila znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

 • Voditelj obrade

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

 • Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 • Primatelj

Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade.

 • Treća strana

Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

 • Privola

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Pristup osobnim podacima prikupljenim od gostiju, obrada osobnih podataka, otkrivanje osobnih podataka te svrhe i pravne osnove obrade i otkrivanja osobnih podataka gostiju
Pristup osobnim podacima prikupljenim od gostiju imaju direktor, voditelj poslovanja, voditelj recepcije i svi radnici, izvršitelji obrade te primatelji temeljem obrade osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka gostiju obavlja se u sljedeće svrhe:
- odgovor na upit
- statističke svrhe
- rezervacije
- prijave i odjave gosta sustavu eVisitor
- izdavanje računa
- check-in i check-out
- praćenja izvršenja obveze prijave i odjave turista od strane obveznika prijave i odjave (pružatelja usluga smještaja)
- evidencije, obračuna i naplate boravišne pristojbe
- vođenja knjige ili popisa gostiju od strane pružatelja usluga smještaja te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela vođenja
- prijave stranaca Ministarstvu unutarnjih poslova te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih tijela
- vođenja popisa turista od strane turističkih zajednica te statističke obrade i izvještavanja
- nadzora nad poslovanjem pružatelja usluge smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanja djelatnosti odnosno pružanja registriranih usluga te poštivanja poreznih i drugih propisa o javnim davanjima

Obrada osobnih podataka se vrši temeljem sljedećih pravnih osnova:
- Zakon o boravišnoj pristojbi
- Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici
- Zakon o carinskoj službi
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
- Zakon o turističkoj inspekciji
- Zakon o strancima
- Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
- Opći porezni zakon
- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Kategorije izvršitelja obrade su sljedeće:
- knjigovodstveni servis
- održavatelj računalnog sustava
- održavatelj web stranice

Kategorije primatelja su sljedeće:
- turističke zajednice (informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor)
- porezna uprava
- Ministarstvo unutarnjih poslova
- sud i druga tijela javne vlasti Republike Hrvatske

 

Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe osobnih podataka gostiju

Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, prikupljeni osobni podaci gosta se pohranjuju na rok od 10 godina.

 

Tajnost podataka

Vaši osobni podaci ostaju tajni prilikom posjeta web stranici hotela, kao i pri samom posjetu hotelu. Obvezujemo se da trećim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke, osim u slučajevima propisanima važećim zakonodavstvom. Vaše osobne podatke ne otkrivamo neovlaštenim trećim stranama bez vaše izričite privole jer se to protivi Politici privatnosti, Uredbi i nacionalnom zakonodavstvu.

 

Zaštita osobnih podataka djece

16. MERIDIJAN d.o.o. ne obrađuje osobne podatke o osobama mlađima od 18 godina pomoću kojih je dotične osobe moguće kontaktirati putem interneta bez izričitog dopuštenja roditelja ili zakonskog zastupnika.

16. MERIDIJAN d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

 

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka odnosi se na obradu osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. 16. MERIDIJAN d.o.o. načelno ne prikuplja i ne upotrebljava Vaše osjetljive podatke, osim ako nam ih dobrovoljno ne pružite kako bismo Vam omogućili bolju uslugu i zadovoljili vaše posebne potrebe (npr. pristup za invalide i sl.).

 

Upotreba kolačića

Informacije koje prikuplja kolačić uključuju Vašu IP adresu. Nakon što prekinete rad na poslužitelju, informacije više nisu dostupne društvu 16. MERIDIJAN d.o.o. Na našoj web stranici odaberite s upotrebom kojih kolačića ste suglasni, osim onih čija se upotreba ne može isključiti.

 • Općenite informacije o kolačićima

Ova web stranica radi boljeg korisničkog iskustva na web stranici na vaše računalo sprema male tekstualne datoteke koje nazivamo kolačići. Ova praksa zastupljena je u najmanje 90%web stranica u svijetu, ali prema Direktivi EU iz svibnja 2011. godine, obvezni smo prije pohranjivanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića, a us slučaju njihovog blokiranja i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne. Nakon 25. svibnja i početka primjene Opće uredbe za zaštitu podatka (GDPR) svaka web stranica treba omogućiti korisniku mogućnost jednostavnog povlačenja privole za korištenje kolačića. Da biste na našoj web stranici, nakon što ste kliknuli "Prihvaćam sve kolačiće", povukli svoju privolu, jednostavno kliknite na gumb "Kolačići" i kliknite "Prihvaćam samo neophodne kolačiće". Može se dogoditi da korištenje određenih funkcionalnosti web stranice postane onemogućeno nakon povlačenja privole za korištenje kolačića.

Kolačić je mala datoteka koju na vaše računalo sprema web stranica koju posjetite. Kolačić obavještava web stranicu da se "stari" korisnik ponovno priključio pamteći njegove postavke. Kolačići bilježe vaše preferencije i postavke, unose ih u web obrasce i informacije za prijavljene korisnike.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija, ali ta informacija ili informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući ‒ web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na korisnikovu računalu. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke odnosno informacije koje bi vas mogle identificirati. Korisnik, pak, može promijeniti svoje postavke na internetu te time sam birati hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, hoće li spremljene kolačiće automatski pobrisati pri zatvaranju internetskoga preglednika i sl.

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke s kolačićima mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite internetski preglednik kojim se koristite. Preglednici:

Internet Explorer 8 i noviji
FireFox 3.5 i noviji
Google Chrome 10 i noviji
Safari 2 i noviji
Opera 10.5 i noviji.
Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati web stranice, no određene funkcionalnosti neće vam biti na raspolaganju na njima.

 • Vrste kolačića

(a) Trajni i privremeni kolačići

Trajni ili spremljeni kolačići sačuvani su na disku (vašem računalu) te ondje ostaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih pohranjuju se podaci kao što su ime za prijavu i lozinka pa se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

Privremeni kolačići privremeno se pohranjuju na disku te se brišu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju privremene podatke kao što su stavke u košarici za kupnju.

(b) Kolačići prve i treće strane

Kolačići prve strane (First party cookies) dolaze s web-mjesta koje korisnik pregledava i mogu biti stalni ili privremeni. Web-mjesta te kolačiće upotrebljavaju za spremanje informacija koje će ponovo upotrebljavati kada korisnik sljedeći put posjeti to mjesto.

Kolačići treće strane potječu od drugih, partnerskih web-mjesta koja gledate. Treće strane mogu tako prikupljati podatke o korisnicima različitih web-mjesta i upotrebljavati ih u marketinške i analitičke svrhe.

(c) Neophodni i ostali kolačići

Neophodni kolačići su neophodni za rad i korištenje web stranice. Na primjer, omogućuju vam navigaciju po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja.

Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, na primjer, na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama s tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.

Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Na primjer, pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.

Marketing kolačići se koriste za praćenje posjetitelja preko web stranice. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i više vrijedni za izdavače i oglašavače trećih strana.

3. Naša web stranica i korištenje kolačića

Naziv: ee0de4cf505088ed35d2d2af3f13fd72

Davatelj usluge: Meridijan16.com

Ističe: sesija

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

Naziv: cookieaccept

Davatelj usluge: Meridijan16.com

Ističe: sesija

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj web stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.

Naziv: 17ae3decff9b7a1b55ee5a5926418c35

Davatelj usluge: Meridijan16.com

Ističe: sesija

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

Naziv: cookieconsent_status

Davatelj usluge: Meridijan16.com

Ističe: 1 godina

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni/Trajni kolačići (ako ne prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)

Namjena: Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj web stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.

Naziv: googtrans

Davatelj usluge: Meridijan16.com

Ističe: sesija

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

Naziv: roksprocket-showitems

Davatelj usluge: Meridijan16.com

Ističe: 1 godina

Vrsta: Kolačići prve strane, Privremeni kolačići

Namjena: Sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.

 

4. Dodatne informacije o isključivanju kolačića

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost. Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice. Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika.

Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja.

Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića.

Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

 

Prava ispitanika vezana za zaštitu osobnih podataka

 • Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika (članak 13. Uredbe)

Ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pruža sve sljedeće informacije:

(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;
(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
(c) svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
(d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f) Uredbe, legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;
(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima; i
(f) ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosâ iz članaka 46. ili 47. Uredbe ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka Uredbe upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

Osim informacija iz članka 13. stavka 1. Uredbe, voditelj obrade u trenutku kada se osobni podaci prikupljaju pruža ispitaniku sljedeće dodatne informacije potrebne kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada:

(a) razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;
(b) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;
(c) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (a) Uredbe ili članku 9. stavku 2. točki (a) Uredbe, postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
(d) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
(e) informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;
(f) postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe te, barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz stavka 2 članka 13. Uredbe.

Stavci 1., 2. i 3. članka 13. Uredbe ne primjenjuju se ako i u onoj mjeri u kojoj ispitanik već raspolaže informacijama.

 • Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika (članak 14. Uredbe)

Ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije:

(a) identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, ako je primjenjivo;
(b) kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
(c) svrhe obrade kojoj su namijenjeni osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
(d) kategorije osobnih podataka o kojima je riječ;
(e) primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, prema potrebi;
(f) ako je primjenjivo, namjeru voditelja obrade da osobne podatke prenese primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosâ iz članka 46. ili 47. Uredbe, ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka Uredbe upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

Osim informacija iz članka 14. stavka 1. Uredbe voditelj obrade ispitaniku pruža sljedeće informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade s obzirom na ispitanika:

(a) razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;
(b) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f) Uredbe, legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;
(c) postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika i prava na ulaganje prigovora na obradu te prava na prenosivost podataka;
(d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (a) Uredbe ili članku 9. stavku 2. točki (a) Uredbe, postojanje prava da se u bilo kojem trenutku povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
(e) pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
(f) izvor osobnih podataka i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora;
(g) postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe te, barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

Voditelj obrade pruža informacije iz članka 14. stavaka 1. i 2. Uredbe:

(a) unutar razumnog roka nakon dobivanja osobnih podataka, a najkasnije u roku od jednog mjeseca, uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade osobnih podataka;
(b) ako se osobni podaci trebaju upotrebljavati za komunikaciju s ispitanikom, najkasnije u trenutku prve komunikacije ostvarene s tim ispitanikom; ili
(c) ako je predviđeno otkrivanje podataka drugom primatelju, najkasnije u trenutku kada su osobni podaci prvi put otkriveni.

Ako voditelj obrade namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci dobiveni, voditelj obrade prije te dodatne obrade ispitaniku pruža informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije iz članka 14. stavka 2. Uredbe.

Stavci od 1. do 4. članka 14. Uredbe ne primjenjuju se ako i u mjeri u kojoj:

(a) ispitanik već posjeduje informacije;
(b) pružanje takvih informacija nemoguće je ili bi zahtijevalo nerazmjerne napore; posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, podložno uvjetima i zaštitnim mjerama iz članka 89. stavka 1. Uredbe ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da se obvezom iz stavka 1. članka 14. Uredbe može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade. U takvim slučajevima voditelj obrade poduzima odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanikâ, među ostalim stavljanjem informacija na raspolaganje javnosti;
(c) dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom je propisano pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa ispitanika; ili
(d) ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koju uređuje pravo Unije ili pravo države članice, uključujući obvezu čuvanja tajne koja se navodi u statutu.

 • Pravo na potvrdu i pristup (članak 15. Uredbe)

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

(a) svrsi obrade;
(b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
(c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
(d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
(e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
(f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
(g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
(h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. Uredbe koje se odnose na prijenos.

Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. Pravo na dobivanje kopije ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 • Pravo na ispravak (članak 16. Uredbe)

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 • Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) (članak 17. Uredbe)

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
(b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Uredbe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
(c) ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe;
(d) osobni podaci nezakonito su obrađeni;
(e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;
(f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu sa člankom 17. stavkom 1. Uredbe obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

Stavci 1. i 2. članka 17. Uredbe ne primjenjuju se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

(a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
(b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
(c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) Uredbe kao i člankom 9. stavkom 3. Uredbe;
(d) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz članka 17. stavka 1. Uredbe može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
(e) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 • Pravo na ograničenje obrade (članak 18. Uredbe)

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

(a) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
(b) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
(c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
(d) ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Ako je obrada ograničena člankom 18. stavkom 1. Uredbe, takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade na temelju članka 18. stavka 1. Uredbe voditelj obrade izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

 • Pravo na prenosivost podataka (članak 20. Uredbe)

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:

(a) obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Uredbe ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Uredbe ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe; i
(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju članka 20. stavka 1. Uredbe ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

Ostvarivanjem prava iz članka 20. stavka 1. Uredbe ne dovodi se u pitanje članak 17. Uredbe. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

Pravo iz članka 20. stavka 1. Uredbe ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 • Pravo na prigovor (članak 21. Uredbe)

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f) Uredbe, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Najkasnije u trenutku prve komunikacije s ispitanikom, ispitaniku se izričito mora skrenuti pozornost na pravo iz stavaka 1. i 2. članka 21. Uredbe te se to mora učiniti na jasan način i odvojeno od bilo koje druge informacije.
U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ ispitanik može ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.

Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe na temelju članka 89. stavka 1. Uredbe, ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.

 • Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila (članak 22. Uredbe)

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

Stavak 1. članka 22. Uredbe ne primjenjuje se ako je odluka:

(a) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka;
(b) dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika; ili
(c) temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
U slučajevima iz članka 22. stavka 2. točaka (a) i (c) Uredbe voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.
Odluke iz članka 22. stavka 2. Uredbe ne smiju se temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. Uredbe, osim ako se primjenjuje članak 9. stavak 2. točka (a) ili (g) Uredbe te ako su uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika.

Pravo povući privolu (članak 7. stavak 3. Uredbe)

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

 

Podnošenje zahtjeva za ispunjenje prava

Kako bismo Vam osigurali primjenu navedenih prava, obavještavamo Vas da možete podnijeti zahtjev za ispunjenje prava pisanim putem: 16. MERIDIJAN d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 241, ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Podnošenje prigovora

Gost ima pravo podnošenja prigovora nadzornome tijelu- Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

 

Promjene i prestanak Politike privatnosti

16. MERIDIJAN d.o.o. pridržava pravo izmijeniti ili ukinuti web stranicu i Politiku privatnosti, u cijelosti ili djelomično.

HOTEL MERIDIJAN16, Ulica grada Vukovara 241, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
REZERVACIJE I UPITI:
00385 1 60 65 200     I     [email protected]